jueves, 27 de abril de 2017

DESENVOLUPAMENT NENS 4 - 5 ANYSQuan parlem de característiques no podem deixar de banda les que han estat conferides a través d’una dotació genètica personal i que són desenvolupades en el medi familiar i social en una constant interacció amb l’entorn. El desenvolupament del nen o nena s’ha de promoure a partir d’aquestes característiques. 


A l’edat de 4 anys, es comprova que els nens i nenes avancen considerablement en les adquisicions psicomotrius, en el llenguatge i en la simbolització.

Gràcies a aquests nous aprenentatges tenen un coneixement més ampli del seu entorn immediat.


Quan el nen/a arriba a aquesta edat, ha avançat considerablement la seva coordinació sensor-motriu, i aquesta adquisició li permet una capacitat d’observació més detallada de tot allò que hi ha al seu voltant, cosa que augmenta i propicia la seva curiositat i el seu desig de manipulació i descoberta. En aquesta edat, la majoria de nens i nenes han aconseguit un avanç en el creixement i un major control postural, però és el moment en què han d’adquirir una orientació espài-temporal capaç de possibilitar-los una organització i domini de l’ambient circumdant.

 
Un altre aspecte característic d’aquesta edat és la capacitat i desig de comunicar les pròpies vivències, sia mitjançant l’expressió verbal, plàstica o corporal. A causa del progressiu domini de l’aparell fonador, el nen o nena és capaç de pronunciar i articular amb més precisió cada un dels fonemes que configuren el seu llenguatge. Augmenten el seu vocabulari i milloren el domini sobre les adquisicions de les estructures bàsiques de la llengua.
Són molt xerraires i els agrada fer moltes preguntes (els famosos i inacabables "per què"), que ja s'inicien en l'any anterior.
Llenguatge i memòria es desenvolupen molt a aquesta edat.

Mitjançant la imitació i el joc simbòlic, avança en la capacitat de simbolització i progressa en el coneixement de la realitat a partir de la interacció que es produeix en l’entorn i les seves experiències quotidianes.
En el seu joc es reflecteix molt la gran imaginació que té arribant a confondre la realitat amb la irrealitat. Els temors que pot arribar a sentir de manera més acusada solen ser producte de la seva imaginació. Demostra les seves pors; són pors específiques: a la foscor, als animals, ...

El nen o nena de 4 anys comença a tenir consciència de pertànyer a un grup i se sent un element actiu dins la seva minisocietat. Per aquest motiu té uns amics i amigues més estables i gaudeix i participa en les activitats grupals dirigides.
En general, li costa compartir les seves joguines amb altres nens o necessita portar amb si on vagi.

En aquesta edat s’inicia la capacitat per a establir relacions i comparacions i rebre informacions sobre tot allò que hi ha en el seu entorn a partir de les seves vies sensorials. A partir de la comparació, l’associació, la manipulació i la descoberta de les propietats d’aquells objectes o elements que hi ha al seu voltant, referma el seu coneixement de les característiques físiques referents al color, forma, textura, grandària i figura. El seu desig de conèixer i integrar els esdeveniments que tenen lloc al seu voltant passa per una gran activitat de manipulació, comparació, experimentació, inferència, imaginació, etc., i això, unit al desig de comunicar les seves pròpies accions, fa que la seva inquietud pels nous aprenentatges augmenti. La utilització activa del llenguatge possibilita un enriquiment del pensament, ja que poden pensar sobre allò que són capaços d’expressar i, de la mateixa manera, poden expressar allò que pensen.

Al voltant dels 4 anys, descobrirà de forma natural la diferència anatòmica entre els diferents sexes, i serà un dels interessos presents. Intentarà verificar cada vegada que li sigui possible aquestes diferències, tant amb altres nens com amb els pares. Serà una cosa natural el fer-ho.
En el dibuix de la figura humana, és capaç de representar aquelles parts del cos que coneix bé; a mesura que vagi coneixent més, anirà completant el seu dibuix.  

Hi ha una gran necessitat d'afirmar-se com a persona: ara és capaç d'imitar als adults en moltes coses. La identificació amb aquests serà fonamental en la seva evolució. Generalment, s'identificarà amb el progenitor del mateix sexe, que fan a nen a acceptar el seu propi sexe. Si faltés dit progenitor hauria de fomentar la identificació amb un altre adult del mateix sexe que el nen. Altres identificacions complementàries (amb germans, avis, mestres, ...) contribuiran a acabar de perfilar les característiques del nen / a; aquestes últimes explicarien la diversitat de caràcters entre germans.

                                 D. Orientació