Actuació


Quan es detecta un alumne que mostra dificultats en el seu procés maduratiu o d'aprenentatge, el tutor/a pot sol·licitar assessorament al departament d'orientació. Si és la família qui mostra aquesta inquietud, pot demanar-ho a través del tutor/a.

El departament d'orientació estudiarà les necessitats de l'alumne/a i valorarà les actuacions oportunes, d'acord amb l'equip docent.

La valoració final serà comentada amb la família conjuntament amb el tutor/a.

En els casos que es consideri necessari, l'alumne rebrà l'atenció adient per part del servei corresponent: psicologia, logopèdia o suport psicopedagògic.

Quan l'alumne/a rebi una atenció fora de l'escola es farà un seguiment de l'evolució dels alumnes amb els tutors/es i amb els centres externs.

El departament d’orientació també assessora als equips docents de les diferents etapes en temes referents a les dificultats que puguin presentar els alumnes en relació al seu procés maduratiu i/o d’aprenentatge.